بيوگرافي

نام و نام خانوادگي: علي موسوي زاده

مرتبه ي علمي: دانشيار

تحصيلات: دکتراي اپيدميولوژي

براي شناخت بهتر کاربران محترم ، بخشي از سوابق اجرايي، تحصيلي، پژوهشي  اين استاد محترم آورده شده است.

اطلاعات تماس

دانشجويان و کاربران گرامي ميتوانند ا زطريق کانال هاي ارتباطي زير با استاد تماس بگيرند.
آدرس محل کار: ياسوج، بلوار شهيد مطهري، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
phoneتلفن:0743334678 Google Scholar Link نمايه گوگل اسکولار Google Plus Link نمايه گوگل+
phoneفکس:07433346079 scopus Profile Link نمايه اسکوپوس Linkedin Profile Link نمايه linkedin
phone ايميل:health.epid@gmail.com
mousavizadeh.ali@yums.ac.ir
ResearchGate Profile Link نمايه ResearchGate